جهان سوم 9

جهان سوم جاییست که در آن تجهیزات سرکوب مردم از تجهیزات نجات مردم پیشرفته تر و به روز تر است.

خانه دوست کجاست؟ ...

این روزها، این روزهای لعنتی که اصلا حال و حوصله خوشی ندارم این روزها که گیر افتاده ام در روزمرگیهای بیکاری و بیماری و غم این روزها بیشتر از هر چیزی نیاز دارم به دوست به همدم به یک نفر که بدون اینکه نصیحت کند و موضع بگیرد و محکوم کند بزند روی شانه ام و بگوید درست می‌شود پسر غصه اش را نخور، می گذرد این روزها هم ... ولی کسی نیست دوستی نیست رفیقی نیست حتی جایی که درد دل کنم هم نیست.

اعجاز کون فیل

آنقدر افتاده بود که مغرور بود.

مناجات

خداوندا! مرا بی میل کن به شهوتهایی که مرا از تو دور می کند و راغب نما به عباداتی که مرا به تو نزدیک می کند

خداوندا! مرا بی نیاز کن از کارهایی که مرا از تو دور می کند و نیازمند نما به هر آنچه مرا به تو نزدیک می کند

خدواندا! مرا تهیدست کن از هر مالی که مرا از یادت غافل می کند و توانگر ساز به هر مالی که مرا به یاد تو می اندازد.

کابوسی به نام احمدی نژاد

از خدمت مزخرف سربازی که مرخص شدم دوران ریاست جمهوری این جرثومه دروغ هم شروع شد دقیقا زمانی که باید از تحصیلاتم استفاده می کردم و از نظر قوانین کشور هیچ گونه محدودیتی برای استخدام اینجانب متصور نبود از لحاظ سنی و قانونی، مدیریت اجرایی کشور بدست انسان ناکارآمد خودمحور و دروغگویی افتاد که تمامی راه های استخدام دولتی را به روی امثال من بست.  انقدر که در دوران این آدم افراد نامربوط رفتند به جایی که نه تخصصش را داشتند و نه لیاقتش را هزاران نفر مانند من بیکار ماندند دنبال کار گشتند و به استیصال رسیدند.

آنچه گذشت + لطفا برای سلامتی پدرم دعا کنید

مدت زیادی هست که می خواهم بنویسم از خودم، ولی خب نشده! هر بار یا فیلترینگ فتیله پیچم کرده است و بیخیال نوشتن شده ام یا فیلتر احتیاطی که نصب کرده ام کار را برایم دشوار کرده. بگذارید برگردیم به قبل از عید از انجا شروع کنیم تا برسیم به حال حاضر.
Real Time Web Analytics